Ние в Болярка ВТ АД

работим за постоянното повишаване и поддържане на висока удовлетвореност на своите клиенти, като им  предлагаме продукти с доказано качество и репу- тация, което е обезпечено с професио- нализъм, 120 годишна...

 

Брашната "МЕЛКО"
са гаранция за висококачествен продукт с гарантиранпроизход. "МЕЛКО" притежава над 15% пазарен дял и се дистрибутира в цялата страна. Наши приоритети са качеството на продукта и удовлетвореността на...
 

Агро трейд
е фирма за дистрибуция и продажба на селскостопанска техника, инвентар и технологии. Извършва гаранционен и след гаранционен сервиз.Дейността на Агро Трейд се открива...

„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД е публично търговско акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 12.05.2008 г. с № 20080512100104. Дружеството е учредено на Учредителното събрание на 26.09.1996 г. в град Сливен и е вписано в търговския регистър при Сливенския окръжен съд с решение № 2006 от 24.10.1996 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г. като „Мел Инвест - Приватизационен фонд” АД

На Общо събрание на акционерите, проведено на 16.12.1997 г. в град Сливен, е взето решение дружеството да преуреди дейността си като холдинг по Търговския закон, като в съответствие с това решение се промени наименованието, Устава и предмета на дейност. Тези промени са вписани в Търговския регистър на Сливенски окръжен съд с Решение № 2141 от 23.12.1997 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г., като наименованието на дружеството е „Мел Инвест Холдинг” АД.
Със с.р. 1020/ 06.07.2005 г. на Сливенския окръжен съд е променено седалището на дружеството от град Сливен, ул. „Стефан Караджа” 5 на град София, район „Красно село, ул. „20 април” 19 и с опр. от 26.08.2005 г. на Софийски градски съд по ф.д. 8972/ 2005 г. е вписано новото седалище на дружеството.


Март 04. 2017

Декларация за корпоративно управление на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД 2016г.

Септември 14. 2016

Уевдомление за информационна медия

Съгласно чл.43а, ал.4 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация, „Агроенерджи инвест“-АДСИЦ уведомява, че има сключен договор за разкриване на регулирана информация на обществеността с информационна агенция „Сервиз финансови пазари“-ЕООД (www.x3news.com.)

Май 15. 2017

Редовно общо събрание.

Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, свиква редовно събрание на.......

Май 27. 2016

Редовно общо събрание.

Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, свиква редовно събрание на.......